قوانین و مقررات

مقررات:
 پذيرش درخواست صدور كارت پرسنلي، دانشجويي و… كه به نحوي داراي اطلاعات هويتي و تخصصي مي باشد، مي بايست بصورت كتبي و با سربرگ و مهر مجموعه به صورت رسمي انجام گيرد. بنابراين كاشف كارت از پذيرش درخواست هاي بدون انجام احراز هويت معذور مي باشد.

 


مدير سايت كاشف كارت
اميد كاشف

بازگشت به بالا